Lokaliteter

Billedet er en lille flagspætte, fotograferet af Ib Misfeldt i Ramsødalen

Bognæs

Bognæs – “Ørnenes hjem” – er en tvedelt halvø i den inderste del af Roskilde Fjord, som er dækket af skov. Langs kysterne er der store, gamle strandenge. EU-fuglebeskyttelse- og habitatsområde og Natura 2000-område. Havørn kan observeres om vinteren når den søger føde i våger i fjordens is, og den har ynglet på halvøen i de seneste somre. Strandengene på Bognæs huser mellem 40-45 ynglende par vadefugle pr. km2 med strandskade, vibe og rødben som de mest almindelige. Den fåtallige klyde er midt i 1990’erne begyndt at yngle på Bognæs. På grund af skovens rævebestand vil en større bestand af ynglefugle på strandengene ikke kunne forventes.

I vinterhalvåret er strandengene et vigtigt opholdssted for vintergæster som stor tornskade, snespurv og bjergirisk, og havørn ses under tiden i området.

Søgeadresse til Bognæs på Google Maps: P-pladsen ved Bognæsvej 20, 4000 Roskilde

Gundsømagle Sø
Langsø i en mindre tunneldal 10 km NØ for Roskilde; Fugleværnsfonden erhvervede i 1985 søområdet og etablerede det som naturreservat, anlagde trampesti og to fugletårne. Læs mere.. og læs mere..

Observationer Gundsømagle Sø: Gundsømagle sø

Søgeadresser for Gundsømagle Sø på Google Maps:

P-plads til vesttårnet. Kirkerupvej 33-35, 4000 Roskilde

P-plads til Æstruptørnet: Store Valbyvej 276, 3670 Veksø

Kattinge Sø
Kattinge søerne blev fredet i 1980, og er en en del af Roskilde Fjord Vildtreservat, og er desuden udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde og er en del af Natura 2000-område 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Kattinge Sø er i vinterhalvåret en af Nordeuropas største rastepladser for Troldænder; op mod 30.000 hviler i søen, efter fouargering i fjorden om natten. Også store stæreflokke bruger rørskovene som overnatningsplads.

Ramsødalen
Ramsødalen er en tunneldal der strækker sig fra Lejre til Køge Bugt. Mellem Gadstrup og Langvad ved Roskilde-Ringstedvejen ligger EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 104. EF-fuglebeskyttelsesområdet er opdelt i 5 underlokaliteter – Gadstrup Mose, Ramsømagle Sø (inkl. Brordrup Mose), Ramsøen, Syv Mose, Elleenge, Akselmose. Der er flere gode muligheder for at opleve fuglelivet i Ramsødalen. På sydsiden af Ramsømagle Sø har Roskilde Amt opstillet et fugletårn der giver et godt overblik over hele søområdet.